Emigreren uit aardbevingsgebied

Emigreren uit aardbevingsgebied

Elizabeth Kranenburg


EUR 18,90

Formaat: 12,5 x 21,5
Pagina aantal: 278
ISBN: 978-3-99064-799-8
Publicatie datum: 10.01.2020
Adios! Elizabeth en Koos zijn slachtoffer van de aardbevingscyclus in Oost-Groningen. Ze zijn aan het eind van hun Latijn en besluiten te verhuizen naar hun toevluchtsoord in Spanje. In ‘Emigreren uit aardbevingsgebied’ schrijft Elizabeth hoe het zover kwam.
Dit boek is opgedragen aan de bewoners van het aardbevingsgebied in Noordoost- Groningen.


Voorwoord
Dit is mijn autobiografische verhaal en die van mijn man Koos in het Groningse aardbevingsgebied.
Het was en is er prachtig, maar onze boerderij is zwaar beschadigd en 200.000 andere huishoudens zitten ook met een geruïneerde woning door mijnbouwschade.
Een groot deel van het historisch erfgoed - borgen, kerken en herenboerderijen in Groningen is niet meer te redden voor toekomstige generaties.
In de aanloop naar de parlementaire enquête over de gaswinning beschrijf ik het proces van de afgelopen zeven jaar, waar mensen in aardbevingsgebied hun eigendommen, veiligheid, welzijn en hun mensenrechten worden afgenomen.
Dit wordt gefaciliteerd door de overheid in samenwerking met de NAM (waarvan Shell en ExxonMobil aandeelhouder zijn): dit zijn de exploitanten van de gaswinning van het Groningenveld, waar wij wonen.
De exploitanten hebben over onze hoofden en huizen bepaald dat de schade aan onze huizen en eigendommen aanvaardbaar is, maar dat is het niet. Het is strafbaar en onrechtmatig. Schades hadden voorkomen moeten worden, en onze veiligheid had moeten worden gegarandeerd.
Ze hebben ook besloten om huizenbezitters niet uit te kopen tegen de marktwaarde van hun nog onbeschadigde huis, terwijl structurele schades werden geanticipeerd met de mensen er nog in. Voor de onvermijdelijke schades is ook geen schadefonds opgericht dat gefinancierd had kunnen worden uit de 417 miljard aan gasopbrengsten van de afgelopen jaren.
Er zijn ruim veertig gasdebatten besteed aan gepraat over veiligheid, schadeafhandeling, compensatie en versterking van huizen. Maar elke keer als de versterking eindelijk eens zou beginnen, dan was het geld er niet, en konden de aannemers weer naar huis gestuurd worden. Steeds opnieuw is er een muur van onwil.
Achter de voordeuren spelen zich bij bewoners grote persoonlijke drama's af, die voor een deel zijn opgetekend in een reeks interviews en nu ook in een boek, in de serie 'ik wacht' met de vele gezichten van het treiteren en traineren door de NAM, en het gevangen zitten in onverkoopbare, onveilige huizen, die niets meer waard zijn.
Bewoners hebben hypotheken van de onbeschadigde waarde die door meervoudige schades en de ligging in aardbevingsgebied zwaar onder water staan. Mensen hebben door de gaswinning geen persoonlijk perspectief meer en zijn naast alle schaderompslomp, ook financieel zwaar getroffen. Een rechtvaardige schade compensatie voor alle gedupeerden is na zeven jaar nog niet in zicht.
Maar de schade had voorkomen moeten worden, dat is pas goedkoop. Naar alle waarschijnlijkheid was de schade zeer beperkt gebleven als onze overheid het deskundige advies van het SodM, de onafhankelijke toezichthouder op de Mijnen, had opgevolgd om de gaswinning te maximeren op 12 miljard kuub vanaf 2012.
Maar vanaf 2012 is er in het ‘Groninger overleg’ juist bekokstoofd dat huizen mogen worden vernield en is het overheidsbeleid dat doden en gewonden niet hoeven worden uitgesloten.
Dit is tegen de wet en tegen de zorgplicht van zowel de overheid als de NAM bij gaswinning. De hoofdrolspelers zijn hier Henk Kamp (EZ), Gerald Schotman (NAM) en Harrie Meijer (SodM). Maar de schade zou worden vergoed en de huizen versterkt (maar niet heus).
Minister van Economische zaken Henk Kamp heeft in december 2015 de commissie Meijdam min of meer opgelegd dat de veiligheidsnorm van Groningers boven het Groningenveld (zoals wij) vijf jaar lang tien keer zoveel risico op overlijden mogen lopen als overige Nederlanders.
Deze termijn loopt dus af in december 2020. In een eerder rapport ging de commissie Meijdam ervan uit dat mensen boven het Groningenveld even veilig zouden moeten zijn als alle andere Nederlanders.
Dit besluit is in tegenspraak met de universele rechten van de mens: Het recht op vrijheid en veiligheid; Het recht op leven; De eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven; Het recht op eigendom; Gelijkheid voor de wet; De rechten van het kind en het Recht op behoorlijk bestuur.
Maar in de nieuwe Mijnbouwwet die op 5 juni 2018 bekend is gemaakt komt er nog een schepje bovenop, zie dit linkje: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-3.html

Bij punt 2.2.2 staat dat het officieel beleid blijft om bewoners en hun huizen boven het Groningenveld in gevaar te blijven brengen, zelfs langer dan december 2020 die Henk Kamp had ingezet, nu tot oktober 2022, omdat leveringszekerheid voor binnen en buitenland een hogere prioriteit wordt toegekend dan onze veiligheid. We zijn dus nog lang niet van alle ellende af.

‘Welkom in het meest rechteloze stukje Europa van 2012 tot oktober 2022, waar je leven en bezit geen fluit waard zijn: “Van graanrepubliek, getuige de prachtige herenboerderijen, naar bananenrepubliek”, zeggen ze hier.’

In de nieuwe Mijnbouwwet staat tevens uitgelegd dat de exploitant is verplicht tot winning, wat voor het ministerie van EZK reden is om het handelen van de exploitant in Groningen niet meer te laten vallen onder de Wet economische delicten, waarmee de toegang voor bewoners tot strafrecht afgesloten wordt. Fijn voor NAM (waar een strafzaak tegen loopt) en fijn voor EBN (de 100% dochter van het ministerie van EZK).

Er is een leger van profiteurs door de NAM ingehuurd die aardbevingsschade ten onrechte afwijzen met hun zelfgeschreven schade protocol, onjuiste ‘wetenschappelijk’ onderzoeken publiceren, onjuiste taxaties verrichten en zich verrijken met rechtszaken voeren namens de NAM tegen bewoners die hun schadevergoeding claimen, wat volgens de Mijnbouwwet zou moeten worden gecompenseerd.
Er is weinig ophef over in de rest van Nederland terwijl toch echt wel duidelijk is, dat het hier om een grof schandaal gaat. Maar dit is Groningen, de pinautomaat van Nederland, en dus anders dan Nigeria, waar Shell ook een ravage heeft achtergelaten. Mensen in Groningen worden gegijzeld voor de welvaart van andere delen van Nederland. Al zeven jaar lang. Langer dan de Tweede Wereldoorlog.
De parlementaire enquête over de gaswinning en haar besluitvorming moet nog komen, en de verantwoordelijken zijn er tot nu toe ongestraft mee weggekomen. Het meest interessant is nog wat de overheid eigenlijk wil verdoezelen voor ons, de geheime overeenkomsten met de NAM in deze satanische publiek-private belangenverstrengeling. Is hier de kiem gelegd voor het ondermijnen van onze democratische rechtstaat?
Wij, bewoners in aardbevingsgebied, zijn het bewijs en de getuigen van de huidige staat van onze afgekalfde rechtstaat en democratie.


Ter vergelijking: de gaswinning in Murcia (Spanje) heeft in 2011 aardbevingen, schade, doden en gewonden veroorzaakt. Uit de berichtgeving blijkt dat in Spanje de landelijke en lokale overheid heel kordaat bij een grote aardbeving hebben opgetreden in goede samenwerking met het leger en hulpdiensten, waardoor meer schade en gewonden zijn voorkomen.
Ook de wederopbouw van woningen en kerken zijn binnen enkele jaren gerealiseerd. President Zapatero benadrukte dat hij niet zou beknibbelen op middelen voor wederopbouw en hulp.
De verantwoordelijken voor deze catastrofe zijn berecht:
‘Het betrof een politiek institutioneel probleem, waarbij de gevolgen van fracking* structureel werden onderschat.’
(*Fracken is een methode waarbij onder hoge druk water, zand en chemicaliën in gashoudend gesteente worden gespoten. Daardoor ontstaan er scheuren in de steenlaag en kan het vrijkomende gas gemakkelijker uit de bodem worden gehaald.)
De beschuldiging is dat ‘de beoordeling van het seismische gevaar ineffectief was in relatie tot de plichten van preventie en nauwkeurigheid bij de inschatting van seismische risico's.’
Zeven experts - geologen, seismologen en ambtenaren - zijn veroordeeld tot zes jaar gevangenis, eeuwig verbod op een publieke functie, en een vergoeding van 450.000 euro per getroffen gezin. Ze worden als schuldig beschouwd aan onvrijwillige, meervoudige moord.In 2016 wint Murcia een Europese prijs voor het herstel van historisch erfgoed:
“With this Award we celebrate the fantastic reaction of civic society in Murcia in repairing their churches following the damage and destruction caused by the earthquakes in May 2011. The work done by the owners of the churches with the support of the community, as well as several foundations and municipal organisations, is a model of post-catastrophe management”, the jury said.
In Spanje zit een behoorlijk bestuur en worden mensenrechten blijkbaar beter gerespecteerd dan in Nederland.
Nederland is niet meer het land dat ik heb gekend en waar ik mij thuis voelde. Ik voel mij vervreemd van dit land.
Wij hebben besloten om te gaan emigreren naar Spanje waar Spaanse brandweermannen onze vakantiewoning hebben gered van een natuurbrand vanaf de grond en vanuit de lucht met blusvliegtuigen. Adios!
HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE
De Europese Unie, die zich bewust is van haar geestelijke en morele erfgoed, heeft haar grondslag in de ondeelbare en universele waarden van menselijke waardigheid en van vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Zij berust op het beginsel van democratie en het beginsel van de rechtsstaat. De Unie stelt de mens centraal in haar optreden, door het burgerschap van de Unie in te stellen en een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen.
De menselijke waardigheid
De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd.
Het recht op vrijheid en veiligheid
Eenieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon.
Het recht op leven
Eenieder heeft recht op leven.
De eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven
Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, en zijn woning.
Het recht op eigendom
1. Eenieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen, in eigendom te bezitten, te gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Niemand mag zijn eigendom worden ontnomen.
Gelijkheid voor de wet
Eenieder is gelijk voor de wet.
De rechten van het kind
Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn.

Milieubescherming
Een hoog niveau van milieubescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu moeten worden geïntegreerd in het beleid van de Unie en worden gewaarborgd overeenkomstig het beginsel van duurzame ontwikkeling.
Recht op behoorlijk bestuur
1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld.
2. Dit recht behelst met name:
a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige maatregel wordt genomen;
b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim;
c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden.
3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben.
4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en moet ook in die taal antwoord krijgen.
Europees Ombudsman
Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft het recht zich tot de Europese ombudsman te wenden in verband met gevallen van wanbeheer in het optreden van de instellingen, organen en instanties van de Unie, met uitzondering van het Hof van Justitie van de Europese Unie bij de uitoefening van zijn gerechtelijke taak.
Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht
Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde voorwaarden.
Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen.
Rechtsbijstand wordt verleend aan degenen die niet over toereikende financiële middelen beschikken, voor zover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen.
Beschermingsniveau
Geen van de bepalingen van dit Handvest mag worden uitgelegd als zou zij een beperking vormen van of afbreuk doen aan de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden welke binnen hun respectieve toepassingsgebieden worden erkend door het recht van de Unie, het internationaal recht en de internationale overeenkomsten waarbij de Unie of alle lidstaten partij zijn, met name het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, alsmede door de grondwetten van de lidstaten.
Verbod van misbruik van recht
Geen van de bepalingen van dit Handvest mag worden uitgelegd als zou zij het recht inhouden enige activiteit te ontplooien of enige daad te verrichten met als doel de in dit Handvest erkende rechten of vrijheden teniet te doen of de rechten en vrijheden verdergaand te beperken dan door dit Handvest is toegestaan.

5 Sterren
Mijn complimenten!  - 17.02.2020
Rob Stokkel

Heb het boek in 1 weekend uitgelezen.

5 Sterren
Mijn complimenten!  - 17.02.2020
Rob Stokkel

Heb het boek in 1 weekend uitgelezen.

Misschien vind je dit ook leuk :

Emigreren uit aardbevingsgebied
review:
*verplichte velden