Blunders van regering en parlement & mismanagement bij het ABP in de periode 2008 - 2014

Blunders van regering en parlement & mismanagement bij het ABP in de periode 2008 - 2014

Dr. Ir. Egbertus Deetman


EUR 11,90

Formaat: 18 X 27
Pagina aantal: 54
ISBN: 978-3-99048-102-8
Publicatie datum: 29.10.2015
Regering en parlement hebben zóveel kapitaalbeschermende maatregelen aan de pensioenfondsen opgelegd, dat indexatie onmogelijk wordt. Daarbovenop lopen de uitvoeringskosten bij het ABP dusdanig uit de hand, dat uitbetalen van de pensioenen in gevaar komt.
Blunders van regering en parlement
& mismanagement bij het ABP
in de periode 2008 - 2014


Dr. Ir. Egbertus DeetmanInhoudsopgave


Voorwoord

1. Inleiding
2. Dekkingsgraad & eigen vermogen
3. Beheerkosten & beleggingsrendement
4. Geboortegolf & levensverwachting
5. Conclusies
6. Aanbevelingen
7. Literatuurverwijzingen naar internetlocaties

Spreadsheets

a. Dekkingsgraad & eigen vermogen
b. Beheerkosten & beleggingsrendement
c. Geboortegolf & levensverwachting


Voorwoord

Deze verhandeling is geschreven, omdat de auteur geen andere mogelijkheid zag dan de wanprestatie van het ABP aan de orde te stellen. Eerst heeft de auteur het probleem voorgelegd aan de vakbond CMHF-Delft. Daarna is er contact geweest met het NRC Handelsblad om een artikel te schrijven over de gang van zaken bij het ABP en tenslotte zijn de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de hoogte gebracht. De vakbond CMHF-Delft en het NRC Handelsblad zien de ernst van de zaak niet in.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de hoogte gebracht. De laatste schreef, dat de Raad van Toezicht het beloningsbeleid van het ABP ter goedkeuring krijgt voorgelegd en daarmee is alles in goede handen. De Directeur Communicatie van het Ministerie van Financiën wil echter verder op mijn bevindingen ingaan.


Pensioenen bij het ABP zijn gespaarde gelden voor de oude dag van ambtenaren en politici; het gebruiken van het begrip solidair is dan ook niet op zijn plaats. Ik ben het dan ook helemaal eens met Hartogs artikel Eet ik het pensioen van mijn kinderen op? Wat een onzin. Een pensioenfonds is simpelweg te vergelijken met een bank en een verzekeringsmaatschappij; dit wordt door het ABP nog eens bevestigd, want het ABP heeft naast de pensioenen ook een verzekeringstak opgericht.

In de beoordeling van de financiële positie van een pensioenfonds speelt de solvabiliteit een belangrijke rol. De solvabiliteit van een pensioenfonds wordt gemeten aan de hand van de dekkingsgraad, die wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het beschikbaar vermogen - waarde van de beleggingen verminderd met het weerstandsvermogen - en de waarde van de voorziening pensioenverplichtingen.

De beweeglijkheid van de dekkingsgraad is afhankelijk van het eigen vermogen, het weer-standsvermogen en de voorziening pensioenverplichtingen. Een belangrijk risico is dat de dekkingsgraad als gevolg van een waardebepaling van de beleggingen op enig moment daalt naar een onaanvaardbaar laag niveau. Het risico van een dergelijke daling wordt groter naarmate de pensioenfondsen risicovollere beleggingen in hun portefeuille hebben, waardoor het weerstandsvermogen te groot wordt.

Indexatie is gebonden aan de dekkingsgraad. Bij een dekkingsgraad onder 97,5% worden de pensioenen gekort. Tussen 97,5% en 105% (vanaf 2014 is dit 110%!) vindt gedeeltelijke indexatie plaats. Vanaf 135% wordt er volledig geïndexeerd en boven 135% kan er zelfs na-indexatie (betreffende de jaren, waarin er niet is geïndexeerd) plaats hebben.

Het eigen vermogen wordt bepaald door het saldo van de actuele exploitatierekening en het eigen vermogen uit de balans van het vorige jaar. Het saldo is onder andere afhankelijk
van de beheerkosten van het ABP. Als die niet in de hand worden gehouden, dan heeft dat desastreuze resultaten voor de hoogte van de pensioenen tot gevolg.  

Als het eigen vermogen nihil is, is de dekkingsgraad 100% en is het beschikbaar vermogen gelijk aan de voorziening pensioenverplichtingen. Is het eigen vermogen negatief, dan is de dekkingsgraad kleiner dan 100% en omgekeerd, bij een positief eigen vermogen is de dek-kingsgraad groter dan 100%.

De voorziening pensioenverplichtingen kan op korte termijn ook veranderen als gevolg van
een variabele rekenrente. Tot nu zijn de inkomsten aan premies bij het ABP nog altijd hoger dan de uitgaven aan pensioenen. Het beschikbaar vermogen is bij het ABP is nog steeds niet aangeroerd!

Tot slot:
Het lezen van de hoofdstukken I Inleiding, V Conclusies en VI Aanbevelingen geeft een volledig beeld van het doel en de inhoud van deze verhandeling. In de hoofdstukken II, III en IV wordt de onderbouwing geleverd voor de conclusies en aanbevelingen. In de bijlagen zijn de spreadsheets opgenomen, waarmee de berekeningen voor de onderbouwing zijn gemaakt. Op deze manier heb ik volledige openheid van zaken gegeven over hoe ik denk de problemen met het ABP te kunnen oplossen.

Delft, december 2014

Dr. Ir. Egbertus Deetman.

Misschien vind je dit ook leuk :

Blunders van regering en parlement & mismanagement bij het ABP in de periode 2008 - 2014

Willem Van Torre

De Ganzenpoot

review:
*verplichte velden